Shadowrun-Logo Namensgenerator (Japanisch / Italienisch )
Für Spieler die immer Probleme mit einem Namen für ihren Charakter haben könnte die folgende Tabelle nützlich sein:

andere Sprachen: Amerikanisch / Deutsch

japanische Namen italienische Namen
männlich
weiblich
Nachnamen
 W% 
männlich
weiblich
Nachnamen
Akio
Akira
Arata
Chikara
Enoshi
Fumio
Goun
Hasui
Heizô
Hiroshi
Hiroyuki
Jun'ichirô
Kanze
Masajûrô 
Nobuteru 
Ohno 
Omura 
Sadakazu 
Shigeru 
Shunichi 
Sohei 
Tadamori 
Tadashi 
Takeo 
Toraji 
Toransuke 
Toyonari 
Usaburo 
Yasuo 
Yasushi 
Yoshiro
Yoshitaka
Yasunari
Akira
Takeshi
Masayuki
Tetsu
Kenichi
Ryo
Obata
Toshiro
Atsuko
Chikage
Eiko
Hiromi
Katana
Kazuko
Kiku
Kimiko
Kiyoko
Kumiko
Michiko
Makiko 
Manami 
Mayumi 
Nanae 
Nanako 
Narie
Naru
Naruko
Noriko 
Sakura 
Satoko 
Sayuri
Shoean
Suzume
Tamiko
Ume
Yasu
Yoriko
Yuka 
Yuko
Kayoko
Mitsuki 
Akira
Akira
Yoshie
Mitsuki
Sadda
Nakagawa
Kayoko
Nakagawa
Akashi 
Fukuda 
Furumoto 
Hideo 
Hiranuma 
Hosoda 
Ishiba 
Ishihara 
Ishikawa 
Ito 
Katayama 
Kawaguchi 
Kawamura 
Kazuo 
Ken
Kimoto
Koizumi 
Konoike 
Kurushima
Maeda 
Mannojo 
Moriyama 
Motoki 
Nakata 
Obuchi 
Ôgi 
Ôshima 
Sakaguchi 
Sakamoto 
Shimada 
Shiokawa 
Shirato 
Suzuki 
Tajama 
Tajima 
Takenaka 
Tanaka 
Tanigaki 
Tôyama 
Yoshimura 
Kishimoto
Momoko
Nakko
Arisa
Okazaki
Marouka
Fubuk
Kawabata
Kurosawa
Kaneshiro
Kitano
Mori
Watanabe
Yajima
Ishibashi
Toshishiro
Mifune
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
Adriano
Alessandro
Alfonso
Angelo
Antonio
Benito
Claudio
Enrico
Enzo
Fabiano
Federico
Felice
Fernando
Filippo
Flavio
Francesco
Gianni
Giorgio
Giovanni
Giuseppe
Lorenzo
Luigi
Manfredo
Mario
Martino
Paolo
Reno
Roberto
Rocco
Rodrigo
Salvatore
Sandro
Silvio
Tonio
Vico
Vincenzo
Alessandra
Angelina
Anniela
Beatrice
Bianca
Claudia
Fioretta
Francesca
Gianna
Laura
Mariella
Nicola
Oliva
Rosa
Rosabella
Violetta
Alemanno
Bossi
Buttiglione
Casini
Castelli
Ciampi
Fini
Frattini
Gasparri
Giovanardi
La Loggia
Lobello
Lunardi
Maroni
Martino
Marzano
Matteoli
Moratti
Pera
Pisanu
Prestigiacomo
Sirchia
Stanca
Tremaglia
Urbani
zuletzt aktualisiert am: 27.12.2013 03:26 hawk@terta.kn-bremen.de